Search

Đan móc lenThời gian 20/12/2015 Tác giả

Cùng móc chú ngựa lừa đáng yêu nhé!

Bố cục bài

  Các nàng hãy cùng thulam.com móc chú ngựa lừa đáng yêu này thêm vào bộ sưu tập đan móc của mình thôi.

  Ngựa lừa bằng len

  1. Lưu ý:

  + Tất cả các phần móc đều bắt đầu bằng 6 mũi móc đơn
  + Mũi móc được sử dụng là mũi móc đơn hay còn gọi là mũi hạt gạo 
  + Chữ viết tắt: L = Lượt m= mũi "+"= Tăng mũi "-" = Giảm mũi

  2. Chart móc

  Phần Đầu:

  L1: 6m
  L2: 12m (2 mũi trên đầu mỗi chân mũi) +2, +2, +2, ....
  L3: Tăng mũi ở mũi thứ 2: 1, +2, ... 
  L4: Tăng mũi ở mũi thứ 3: 1, 1, +2, ...
  L5: Tăng mũi ở mũi thứ 4: 1, 1, 1, +2, ...
  L6: Tăng mũi ở mũi thứ 5: 1, 1, 1, 1, +2, ...
  L7: Tăng mũi ở mũi thứ 6: 1, 1, 1, 1, 1, +2, ...
  L8,L9,L10: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
  L11: Phối màu và giảm ở mũi thứ 6: 1, 1, 1, 1, 1, -2, ...
  L12,L13: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
  L14: Giảm mũi ở mũi thứ 5: 1, 1, 1, 1, -2, ...
  L15,L16: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
  L17: Giảm mũi ở mũi thứ 4: 1, 1, 1, -2, ...
  L18,L19: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, 1, ...
  L20: Giảm mũi ở mũi thứ 3: 1, 1, -2, ...
  L21,L22: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, 1, ...
  L23: Giảm mũi ở mũi thứ 2: 1, -2, ...
  L24: Giảm mũi từ mũi thứ 1: -2, -2, -2, ...
  Kết thúc & thắt nút

  Phần thân:

  L1: 6m
  L2: 12m (2 mũi trên đầu mỗi chân mũi) +2, +2, +2, ....
  L3: Tăng mũi ở mũi thứ 2: 1, +2, ...
  L4: Móc bình thường: 1, 1, 1, ...
  L5: Tăng mũi ở mũi thứ 3: 1, 1, +2, ...
  L6: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, ...
  L7: Tăng mũi ở mũi thứ 4: 1, 1, 1, +2, ...
  L8: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, 1, ...
  L9: Tăng mũi ở mũi thứ 5: 1, 1, 1, 1, +2, ....
  L10 đến L15: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
  L16: Tăng mũi ở mũi thứ 6: 1, 1, 1, 1, 1, +2, ...
  L17, L18: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
  L19: Giảm mũi ở mũi thứ 5: 1, 1, 1, 1, -2, ....
  L20: Giảm mũi ở mũi thứ 4: 1, 1, 1, -2, ...
  L21: Giảm mũi ở mũi thứ 3: 1, 1, -2, ...
  L22: Giảm mũi ở mũi thứ 2: 1, -2, ...
  L23: Giảm mũi từ mũi thứ 1: -2, -2, -2, ...
  Kết thúc & thắt nút

  Phần chân:

  L1: 6m
  L2: Tăng mũi ở mũi thứ 2: 1, +2, ...
  L3: Tăng mũi ở mũi thứ 3: 1, 1, +2, ...
  L4: Tăng mũi ở mũi thứ 4: 1, 1, 1, +2, ...
  L5: Tăng mũi ở mũi thứ 5: 1, 1, 1, 1, +2, ....
  L6: Tăng mũi ở mũi thứ 6: 1, 1, 1, 1, 1, +2, ...
  L7: Phối màu và móc bình thường: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
  L8,L9: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
  L10: Giảm mũi ở mũi thứ 6: 1, 1, 1, 1, 1, 1, -2, ...
  L11: Giảm mũi ở mũi thứ 5: 1, 1, 1, 1, -2, ....
  L12: Giảm mũi ở mũi thứ 4: 1, 1, 1, -2, ...
  L13: Giảm mũi ở mũi thứ 3: 1, 1, -2, ...
  L14 đến L23: Móc bình thường: 1, 1, 1, 1, ...
  L24: Giảm mũi từ mũi thứ 1: -2, -2, -2, ...
  Kết thúc & thắt nút

  Phần tai:

  L1: 6m
  L2: 12m (2 mũi trên đầu mỗi chân mũi) +2, +2, +2
  L3: 24m (2 mũi trên đầu mỗi chân mũi) +2, +2, +2, +2,...
  Kết thúc & thắt nút

  Chúc các bạn thành công!

  Tác giả
  145016470923.jpg

  Học đi đôi với hành


  Comment here


  Related_news

  BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU