Search

Lập trình ứng dụngThời gian 21/12/2015 Tác giả

Hướng dẫn tìm ước số chung lớn nhất của 2 số bằng ngôn ngữ lập trình C

Bố cục bài

  1.Thế nào là ước số chung ln nhất

  Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó. Ước chung lớn nhất của a và b kí hiệu là ƯCLN(a, b).
  Ước số chung lớn nhất là hai hoặc nhiều số có chung các ước số nhưng lại có một số ước số chung lớn nhất. Kí hiệu ước số chung của 2 số A và B là  UCLN(A,B)

  2. Cách tìm ước số chung lớn nhất

  Đầu tiên phân tích mỗi thừa số ra cac thừa số nguyên tố khác.
  Sau đó  tìm chọn ra các thừa số nguyên tố chung.
  Tiếp đó lập tích các thừa số chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

  3. Cách làm và chương trình bài toán

  Cách làm:

  Làm trên ngôn ngữ lập trình C khác với làm trên giấy vở. Ban đầu mình khai báo 2 biến a và b trong bài. Hai biến này tương ứng với 2 số mà ta cần phải đi tìm ước số chung lớn nhất.

  • Bạn  dùng câu lệnh prinf , scan để nhập vào màn hình và in ra màn hình kết quả . Không chỉ đơn giản có vậy cái quan trọng nhất là thuật toán để tìm ra ước số chung của 2 số a và b.
  • Trong bài mình sử dụng câu lệnh While để kiểm tra a có bằng b hay không, tiếp đo mình dùng câu lệnh IF -ELSE để thực hiện. Khi a>b  mình lấy a = a-b, nếu a<b thì ngược lại b=b-a rồi in kết quả ra màn hình.

  Chương trình bài toán minh họa

   

  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  int ucln(int a,int b);
  void main()
  {
  clrscr();
  int a,b,kq;
  printf("Nhap so nguyen a,b: ");
  scanf("%d %d",&a,&b);
  kq=ucln(a,b);
  printf("UCLN cua 2 so la: %d",kq);
  getch();
  }

  int ucln(int a,int b)
  {
  while(a!=b)
  if(a>b)
  a=a-b;
  else
  b=b-a;
  return a;
  }

  4. Kết quả sau khi chạy chương trình

  Sau khi viết xong chương trình mình chạy chương trình với

  bài toán nhập vào 2 số 12 và 18. Hàm ucln(a,b) sẽ xử lý như sau:

  uoc-so-chung-lon-nhat

  Chúc các bạn thành công!


  Comment here


  Related_news

  BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU